RAAMATUKOGU HOIATAB!

Hea lugeja! Raamatukoguhoidjatel on õigus keelduda Teie teenindamisest ning meie ei saa lubada Teid üritusele. Kui Te olete viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Või Teil on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused)